Aplikaci „Swopi“ (dále jen „aplikace“) vlastní a provozuje společnost Swopi s.r.o., IČO: 10871659, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soud v Brně pod spisovou značkou C 123287/KSBR (dále jen „Swopi s.r.o.“, „my“ nebo „náš“). Použití aplikace a obsahu a informací dostupných v aplikaci (dále jen „služby“) podléhá přijetí a dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“). Pojmy „vy“, „váš“, „uživatel“ a „uživatelé“ se vztahují na všechny uživatele aplikace. Používání Aplikace a obsah a informace dostupné v aplikaci (dále jen „Služby“) podléhají přijetí a dodržování podmínek stanovených v těchto všeobecných podmínkách užívání (dále jen „Podmínky“). Udělením výslovného souhlasu s těmito Podmínkami jste jimi vázáni v plném rozsahu a můžete začít užívat Aplikaci. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni Aplikaci používat. 

Pro účely těchto všeobecných podmínek užívání aplikace jsou následující pojmy definovány takto:

„Profil“: Soubor údajů a informací, které uživatel aplikace vytvoří a spravuje v rámci aplikace, sloužící k reprezentaci uživatele nebo jeho aktivity.

„Odkaz profilu“: Unikátní URL adresa, která vede přímo na profil uživatele v aplikaci, například swopi.co/mujprofil.

„Zařízení“: Fyzické NFC zařízení, na kterém je zapsán trvalý odkaz s náhodně generovaným hashem. Uživatel může toto zařízení spárovat se svým profilem v aplikaci Swopi, a následně zařízení odkazuje na tento profil. Tímto způsobem poskytuje zařízení snadný přístup k profilu uživatele pro jeho interakci a prezentaci.

„Organizace“: Právnická osoba, společnost, podnik nebo skupina, která využívá aplikaci Swopi pro profesionální účely a má možnost spravovat profily svých členů nebo zaměstnanců prostřednictvím administrátorského účtu. Členství v organizaci je obvykle potvrzeno prostřednictvím e-mailové pozvánky a s tím spojené registrace, přičemž administrátor organizace má přístup a kontrolu nad určitými osobními údaji členů.

1. LICENCE K UŽÍVÁNÍ APLIKACE

1.1. Jakmile zaplatíte příslušný poplatek (je-li Služba zpoplatněna), stáhnete a nainstalujete Aplikaci a úspěšně dokončíte proces registrace, budete moci Aplikaci užívat. Na základě zaplacení případných poplatků (je-li Služba zpoplatněna) a pod podmínkou, že dodržíte tyto Podmínky, vám bude poskytnuta omezená, nevýhradní a odvolatelná licence k užívání Aplikace, s výhradou omezení a restrikcí uvedených v těchto Podmínkách.

2. ÚČEL APLIKACE

2.1. Aplikace Swopi je navržena jak pro individuální uživatele, tak pro týmy a organizace, a slouží jako platforma pro snadné sdílení informací, sebeprezentaci a sbírání nových kontaktů. Cílem aplikace je poskytnout uživatelům efektivní nástroje pro vytváření a správu jejich digitálních vizitek a umožnit snadné sdílení kontaktů a informací v profesionálním prostředí.

Swopi Business webové rozhraní je speciálně navrženo pro týmy a organizace, aby mohly efektivně a hromadně spravovat profily svých členů a využívat platformu pro týmovou komunikaci a branding.

Platforma poskytuje různé nástroje a funkce, včetně možnosti přizpůsobení profilů, správy kontaktů, sdílení digitálních vizitek prostřednictvím NFC zařízení, dynamických QR kódů a další. Tyto funkce jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální pohodlí a efektivitu pro uživatele, ať už jednotlivce nebo týmy, při budování jejich profesionální sítě a prezentaci na trhu.

3. REGISTRACE

3.1. Aplikaci mohou používat pouze registrovaní uživatelé. Registrace se provádí prostřednictvím (i) účtu Facebook, (ii) účtu Google nebo (iii) účtu Apple ID; a jméno, e-mail a fotografie poskytované těmito sítěmi jsou používány v Aplikaci. Změna registrovaných údajů je možná, s výjimkou uživatelského jména. V případě neplatných nebo neexistujících údajů jsme oprávněni příslušný účet vymazat. Svůj účet včetně všech poskytnutých údajů můžete také kdykoli smazat. Stahování Aplikace je možné i bez registrace.

4. PLATBY

4.1. Používání Aplikace je bezplatné. Pokročilé používání Aplikace je zpoplatněno. Uživatel má možnost v Aplikaci platit (i) měsíční nebo (ii) roční poplatky za používání Aplikace. Poplatky se platí prostřednictvím App Store, Google Play a Stripe. Poplatky v Aplikaci se automaticky obnovují a lze je kdykoli zrušit s účinností do začátku následujícího platebního období. Další informace o platbách, včetně daní a vrácení peněz v Aplikaci, najdete ve smluvních podmínkách App Store, Google Play a Stripe.

5. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

5.1. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se zříkáme veškerých prohlášení a záruk vztahujících se k Aplikaci a jejímu obsahu, a to i ve vztahu k jakýmkoli nepřesnostem nebo opomenutím v Aplikaci, zárukám prodejnosti, kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, přesnosti, dostupnosti, neporušení nebo předpokládané záruky z průběhu fungování nebo používání Aplikace.

5.2. Neručíme za to, že Aplikace bude vždy přístupná, nerušená, včasná, bezpečná, bezchybná nebo bez počítačového viru nebo jiného invazivního nebo škodlivého kódu, ani že Aplikace nebude ovlivněna žádnou vyšší mocí, včetně neschopnosti spuštění nebo užívání nebo nedostatku telekomunikačního vybavení nebo zařízení a selhání informační technologie nebo telekomunikačního vybavení nebo zařízení.

5.3. I když budeme vynakládat přiměřené úsilí na zahrnutí přesných a aktuálních informací o Aplikaci, neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení ohledně její přesnosti, včasnosti nebo úplnosti.

5.4 Neodpovídáme za žádné přímé, nepřímé, soukromoprávní či veřejnoprávní škody či újmy jakkoli související s užíváním Aplikace.

5.5. Bez ohledu na naše úsilí o zajištění bezpečnosti našeho webu / systému berete na vědomí, že všechny elektronické přenosy dat jsou potenciálně náchylné k zachycení ostatními. Nemůžeme zaručit a nezaručujeme, že přenosy dat podle Aplikace nebo elektronická pošta přenášená k nám a od nás nebudou neoprávněně sledovány nebo čteny.

5.6. Přestože se snažíme přiměřeně usilovat o to, abychom zajistili, že veškerý software zpřístupněný v Aplikaci bude vhodný ke stažení, instalaci a používání, veškerý takový software je poskytován bez jakékoli záruky. Konkrétně avšak nejen nezaručujeme, že jakýkoli takový software je bez virů, bez závad, kompatibilní s jiným softwarem nebo operačními systémy nebo vhodný pro jakýkoli konkrétní účel. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození způsobené stažením, instalací nebo použitím jakéhokoli takového softwaru a na vaše stahování, instalaci nebo používání se vztahují výše uvedená obecná vyloučení a omezení odpovědnosti.

5.7. Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí pouze v rozsahu povoleném zákonem. Žádná z vašich zákonných práv jako spotřebitele, která nelze vyloučit nebo omezit, nejsou ovlivněna.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NEVĚDOMÉ ŠÍŘENÍ OSOBNÍCH ÚDAJE

6.1. Uživatelé aplikace Swopi, nebo v případě organizací jejich správci, samostatně a dobrovolně nahrávají osobní údaje do svých profilů. Uživatel tímto bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být dále šířeny bez jeho bezprostředního vědomí, stejně jako může dojít k předání papírové vizitky třetí osobě. Toto zahrnuje situace, kdy jiný uživatel nebo návštěvník aplikace může přeposlat odkaz na uživatelův profil třetím stranám. Uživatel tímto uznává a souhlasí s možností šíření jeho osobních údajů v důsledku těchto akcí a vylučuje jakoukoliv odpovědnost společnosti Swopi s.r.o. za takové šíření údajů.

7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

7.1. Berete na vědomí a souhlasí s tím, že jsme a zůstáváme výhradním držitelem všech práv týkajících se Aplikace a Služeb a že Aplikace a Služby jsou chráněny autorskými právy a dalšími souvisejícími předpisy. Vám je uděleno pouze právo používat Aplikaci a Služby v rozsahu nezbytném pro používání Aplikace a Služeb v souladu s jejich účelem a těmito Podmínkami.

7.2. Žádné ustanovení těchto Podmínek ani jiného dokumentu nelze vykládat jako udělení, postoupení nebo převod jakýchkoli práv duševního vlastnictví k Aplikaci nebo Službám a jejich částem, know-how, obchodních tajemství, dokumentů, technologií, patentů nebo odborných znalostí, které vlastníme nebo které používáme při provozování Aplikace a poskytování Služeb.

7.3. Aplikaci nesmíte prodávat, licencovat, poskytovat sublicence, pronajímat, distribuovat, zveřejňovat, umožňovat k ní přístup ani ji převádět na třetí osoby, ať už za účelem zisku nebo bezúplatně.

7.4 Nesmíte bez předchozího písemného souhlasu uděleného námi přejmenovat Aplikaci ani odstranit její identifikační údaje, autorská práva, logotypy, ochranné známky nebo jiná oznámení o duševním vlastnictví, informace nebo potvrzení. Veškerá naše loga a ochranné známky jsou a zůstávají naším výhradním vlastnictvím. Jste povinni vždy dodržovat naše pokyny, instrukce a požadavky.

7.5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý obsah, designové prvky a materiály dostupné v Aplikaci, například (nikoli však výlučně) grafika, loga, text, zobrazení na obrazovce, způsoby ovládání a názvy služeb jsou ve vlastnictví nás a/nebo našich partnerů a poskytovatelů licencí a mohou být chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, patenty, obchodními tajemstvími a/nebo jinými právy duševního vlastnictví nebo vlastnickými právy nás a/nebo našich partnerů a poskytovatelů licencí. My a naši partneři a poskytovatelé licencí si ponecháváme veškerá práva, vlastnická práva a zájmy k výše uvedenému a vy je nesmíte používat, kopírovat, reprodukovat, upravovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo distribuovat v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, pokud to není výslovně povoleno v těchto Podmínkách.

7.6. Při používání Aplikace a Služeb jste vždy povinni postupovat tak, abyste neporušovali žádná naše práva a jednali v souladu se zákony, zejména s právními normami týkajícími se autorských práv. Pokud porušíte tyto Podmínky, můžeme vám používání Aplikace nebo Služeb omezit či zastavit.

7.7. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědni za veškerý obsah, který nahráváte, sdílíte nebo jinak zpřístupňujete prostřednictvím aplikace, a zavazujete se nepoužívat aplikaci k šíření nebo sdílení jakéhokoliv nelegálního nebo pirátského obsahu. To zahrnuje, ale není omezeno na, autorskými právy chráněný materiál, který nemáte oprávnění sdílet nebo šířit. Jakékoli porušení tohoto zákazu může vést k přijetí právních kroků proti vám a k okamžitému ukončení vašeho užívání aplikace a služeb. Společnost Swopi s.r.o. neručí za nelegální nebo neautorizované použití obsahu sdíleného prostřednictvím aplikace uživateli a vylučuje jakoukoliv odpovědnost za takové akce uživatelů.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

8.1. Používání Aplikace je povoleno pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zásadami ochrany osobních údajů z vaší strany.

8.2. Pro účely registrace do Aplikace a používání Aplikace zpracováváme vaše osobní údaje, a to v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), obecnými zásadami ochrany osobních údajů a individuálním souhlasem se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Berete na vědomí, že akceptací těchto Podmínek je uzavřena smlouva o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči (dále jen „Smlouva“) a souhlasíte s tím, že Smlouva bude plněna, tedy Aplikace užívána, již před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a že vám tím právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů zaniká.

9.2. Právo na odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem tím není dotčeno.

10. ZMĚNA PODMÍNEK

10.1. Tyto Podmínky mohou být kdykoli jednostranně upraveny či změněny ze strany Swopi s.r.o. Veškeré změny a úpravy těchto Podmínek nabudou účinnosti jejich zveřejněním (tedy datem poslední aktualizace).

11. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

11.1. Tyto Podmínky a vztahy z nich plynoucí se řídí výlučně zákony České republiky, bez ohledu na jejich kolizní normy.

11.2. K řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi jsou příslušné výlučně obecné soudy České republiky.

12. KONTAKT

12.1. V případě jakýchkoli problémů nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktů:

Swopi s.r.o.

Webová adresa: shop.swopi.co

Adresa: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Czech Republic

Emailový kontakt: info@swopi.co

12.2. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu našich klientů, kteří jsou spotřebiteli, je Česká obchodní inspekce.

Poslední aktualizace dne: 29.01.2024